เกาะยาวก็มีแค่…

ชีวิตติดเกาะก็แบบนี้แหล่ะ….

มีแค่แสงอาทิตย์สีทองให้นั่งชม

มีแค่น้ำทะเลให้ดำว่าย

มีแค่โอโซนบริสุทธิ์ให้ชื่นใจ

มีแค่ป่าพงไพรเป็นปอดให้

มีแค่กุ้ง หอย ปู ปลา ให้จับกิน

มีแค่ยอดกระถิน ผักป่า ให้เด็ดเอา

ที่สำคัญคือมีแค่เรากับธรรมชาติ….เนาะ

เ ก า ะ ย า ว พั ง ง า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย