สมเด็จพระเทพฯ เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่อำเภอเกาะยาว

วันนี้ (18 ม.ค.2560) เวลา 13.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โรงเรียนฯ นี้ กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวม 80 คน มีครูและบุคลากร รวม 8 คน
ในการนี้ ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน โดยภาพรวมมีโอกาสในการจัดศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบที่ดีหลายด้าน เช่น แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ป่าไม้ ทะเล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ สำหรับข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ,โรงเรียนขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณที่จัดสรรมีจำกัด และเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่บนเกาะ สภาพการคมนาคมไม่สะดวก ทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมีน้อย อีกทั้งมีการย้ายออกนอกพื้นที่ของครูและผู้บริหารบ่อย ทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
จากนั้น ทอดพระเนตรโรงอาหารพระราชทานและอาคารเรียนพระราชทาน ซึ่งนักบริหารรุ่นที่ 19 คณะวิทยาศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอพระราชทานจัดสร้างขึ้น น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แล้วเสร็จเมื่อปี 2549 เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอน ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนควบคู่กันระหว่างการเรียนการสอนจากครูภายในโรงเรียนและการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ “คำนวณชวนคิด” ,ภาษาไทย ,สังคมและประวัติศาสตร์ นักเรียนทั้งหมด นับถือศาสนาอิสลาม ทางโรงเรียนจึงได้ร่วมกับชุมชน โดยในทุกวันศุกร์ได้เชิญอิหม่ามไปให้ความรู้เกี่ยวกับกิจวัตรที่ศาสนาอิสลามบัญญัติให้ปฏิบัติ เช่น การละหมาด การถือศีลอด รวมทั้งสอนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ เนื่องจากตำบลพรุในเป็นพื้นที่ฝนตกชุก จึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน แก้ไขปัญหาเรื่องดินสไลด์และการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน รวมทั้งสนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำให้มีพอใช้ในช่วงหน้าแล้ง
ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งเป็นชาวชุมชนบ้านคลองดินเหนียวและชุมชนแหลมล้าน ทั้งสองชุมชนมีประชากรรวมกันประมาณ 500 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง
เวลา 14.32 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในการนี้ นักเรียนทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งสำเร็จการศึกษาและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ,โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ ,โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ และโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย
จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดัน ,ผู้ป่วยโรคไต พร้อมทั้งพระราชทานสิ่งของและมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยด้วยทรงห่วงใย
ทั้งนี้ในปี 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ดำเนินการปรับปรุงโรงพยาบาลนี้ เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ ขนาด 30 เตียง มีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวม 71 คน มีนายแพทย์มณฑิต พูลสงวน เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ การดำเนินงานของโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ มีการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ ประสานไปยังชุมชนท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในอำเภอเกาะยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนบนเกาะยาวน้อย ซึ่งมีประชากรกว่า 11,000 คน จำนวน 3,700 หลังคาเรือน ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 60 ถึง 100 คน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว ร่วมกันสนองพระราชดำริ เพื่อรักษาฐานทรัพยากรทางธรรมชาติท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเกาะยาวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน นักเรียน คนในชุมชน และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำขอบเขตพื้นที่ปกปัก สำรวจ จัดทำรหัสประจำต้นไม้ เก็บรวบรวมพืช สัตว์ และชีวภาพในพื้นที่ปกปัก พืชเด่นที่พบ คือ ฝิ่นห่อเป็นพืชสมุนไพรพบได้ในป่าชายหาดของเกาะยาวเท่านั้น
นักเรียนโรงเรียนอ่าวกะพ้อ ที่ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ ได้เรียนรู้ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ศึกษาประโยชน์ และทำยาหม่องฝิ่นห่อ รักษาอาการปวดแสบปวดร้อน และแมลงสัตว์กัดต่อย และรักษาแผลสด หมู่เกาะยาวตั้งอยู่ในอ่าวพังงา มีระบบนิเวศของหญ้าทะเล และแนวปะการังน้ำตื้นที่มีเอกลักษณ์ สามารถต้านการฟอกขาวได้ดี เนื่องจากมีตะกอนในน้ำตามธรรมชาติมาก ช่วยกรองแสงทำให้การฟอกขาวน้อย จึงเป็นแหล่งที่เหมาะต่อการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
เวลา 15.49 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการพัฒนาอาชีพเสริมกลุ่มแม่บ้านการทำผ้าบาติก ณ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว บ้านท่าเขา หมู่ 4 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านทั้งชายและหญิง ได้รวมกลุ่มกันลงหุ้น หุ้นละ 3 พันบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน จัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นเมื่อปี 2543 โดยทำผ้าบาติก และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ผ้าพันคอ หมอนอิง กระเป๋า รวมทั้งผ้าอเนกประสงค์ และได้ลงทะเบียนเป็นสินค้าโอท๊อปของเกาะยาวน้อย โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เข้ามาช่วยอบรมให้ความรู้และสนับสนุนงบประมาณ พัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน และบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งนอกจากการทำผ้าบาติกแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ อีก อาทิ การทำขนมอบ เต้าซ้อ ขนมปังสอดไส้ ขนมขี้มอด โรตีกรอบ ท๊อปฟี่กระทิสด รวมทั้งการแปรรูปอาหารทะเล จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังได้เปิดสอนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสมาชิก เป็นการต่อยอดและขยายกิจกรรมออกสู่ชุมชนอื่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน
ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 150,000 บาท มีการปันผลกำไรให้กับสมาชิกทุกเดือน เฉลี่ย 5 พันถึง 8 พันบาทต่อคนต่อเดือน ขึ้นอยู่กับรายได้ซึ่งมาจากการบริการนักท่องเที่ยว โดยสมาชิกทุกคนมีการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายภายในครัวเรือน จากผลการดำเนินงานที่มา ส่งผลให้กลุ่มฯ ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่น ตามโครงการประชารัฐสีชมพูของธนาคารออมสินหนึ่งใน 10 ของประเทศ เมื่อปี 2559 และรางวัลกลุ่มแม่บ้านดีเด่นระดับเขตและระดับจังหวัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมาชิกในหมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้แบบพออยู่พอกิน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์
Rewriter : สุริยน ตันตราจิณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th