07_อากาศเกาะยาว

อากาศ เกาะยาว
(เขียว เหลือง ส้ม แดง ระดับฝนหนักตามลำดับ)