10_เกาะยาวใหญ่

 ตำบลเกาะยาวใหญ่
(KOH YAO YAI)
ตั้งอยู่ที่เกาะยาวใหญ่

: : ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะยาวใหญ่ : :

ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีประชากรอพยพมาตั้งถิ่นฐานกว่า 100 ปี มาแล้ว โดยอพยพมาจากตำบลเกาะยาวน้อย และจากจังหวัดสตูล จังหวัดตรัง อพยพมาทางทะเล มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพประมง ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเกาะยาวใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 90% และภายหลังจากที่มาตั้งถิ่นฐาน ก็บุกเบิกแผ้วถางที่ปลูกยางพารา และทำนาเป็นบางส่วน

: : สภาพทั่วไปของตำบล : :

ตำบลเกาะยาวใหญ่ ตั้งอยู่บนเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยแบ่งพื้นที่เกาะออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะยาวใหญ่และตำบลพรุใน พื้นที่รอบตำบลส่วนใหญ่เป็นหาดทรายและป่าชายเลน

: : อาณาเขต : :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงาบริเวณช่องหลาด (ระหว่างเกาะยาวน้อยกับเกาะยาวใหญ่)
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอ่าวพังงา

: : การปกครอง : :

แบ่งเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่
– หมุ่ 1 บ้านคลองเหีย
– หมู่ 2 บ้านช่องหลาด
– หมู่ 3 บ้านย่าหมี
– หมู่ 4 บ้านคลองบอน


ตำบลพรุใน
(PRUNAI)
ตั้งอยู่ที่เกาะยาวใหญ่

: : ประวัติความเป็นมา พรุใน : :

ประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ประชาชนจากจังหวัดสตูล อพยพโดยทางเรือมาพบเกาะยาว และได้ตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพประมง จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดตรัง และจากเกาะยาวน้อย ได้อพยพมาศัยสมทบ เพื่อประกอบอาชีพประมงเช่นกัน และเมื่ออาศัยอยู่ได้ระยะหนึ่ง ก็บุกเบิกแผ้วถางที่เพื่อทำนา และทำสวนยางพารา >

: : สภาพทั่วไปของตำบล : :

มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวพังงา ประมาณ 48.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 50.79 ตารางกิโลเมตร 31,743.75 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีที่ราบริมชายฝั่งทะเลและที่ราบหุบเขา

: : อาณาเขต : :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเกาะยาวใหญ่
ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่เกาะและน่านน้ำจังหวัดกระบี่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ น่านน้ำจังหวัดภูเก็ต

: : การปกครอง : :

แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่
– หมุ่ 1 บ้านโล๊ะโป๊ะ
– หมู่ 2 บ้านพรุใน
– หมุ๋ 3 บ้านอ่าวกะพ้อ
– หมู่ 4 บ้านท่าเรือ
– หมู่ 5 บ้านคลองดินเหนียว
– หมู่ 6 บ้านออก
– หมู่ 7 บ้านโล๊ะปาเหรด

สถานที่ท่องเที่ยว เกาะยาวใหญ่
(ตำบลเกาะยาวใหญ่ และ ตำบลพรุใน)

1) หาดคลองสน
พิกัด 8.035257, 98.563856

2) แหลมหาด
พิกัด 8.08231, 98.5987

3) อ่าวหินกอง
พิกัด 8.037591, 98.604733

4) อ่าวโล๊ะโป๊ะ
พิกัด 7.99255, 98.58687

5) หาดท่าแค <adventure>
พิกัด 7.997755, 98.603405

6) หาดโล๊ะปาเหรด
พิกัด 7.980322, 98.569723

7) แหลมนกออก <adventure>
พิกัด 7.96952, 98.61257

8) หาดโล๊ะจาก
พิกัด 7.933076, 98.574701

9) หาดอ่าวม่วง
พิกัด 7.920080, 98.576493

10) อ่าวทราย
พิกัด 7.90256, 98.59849

11) หมู่บ้านชาวประมงบ้านแหลมล้าน
พิกัด 7.90093, 98.59541

ร้านอาหารแนะนำโดย Tripadvisor
บ้านริมน้ำ เรสเทอรอง
พิกัด 8.083528, 98.564524
อันดับ 1 จากทั้งหมด 48 ร้านแนะนำ


 ร้านอาหารแนะนำอื่นๆ ใน เกาะยาวใหญ่